Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

12. decembra 2023 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh zmluvy o užívaní nehnuteľností, oblasť záhrady Erčéd.
5. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Sap.
6. Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2024 – 2026.
– stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap.
7. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
8. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
9. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce