Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23. mája 2024 (štvrtok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Predaj obecného pozemku parc. č. 966/48, v k.ú. Sap – schválenie návrhu kúpnej zmluvy.
Jozef Hamar (Sap) a Marta Hamarová (Sap).
5. Predaj obecného pozemku parc. č. 966/41, v k.ú. Sap – schválenie návrhu kúpnej zmluvy.
Ondrej Bereczk (Topoľníky).
6. Predaj obecného pozemku parc. č. 966/43, v k.ú. Sap – schválenie návrhu kúpnej zmluvy.
Ing. Ivan Pavlovič (Bratislava) és Mgr. Dagmar Adamecká (Bratislava).
7. Predaj obecných pozemkov parc. č. 966/42, 966/47, v k.ú. Sap – schválenie návrhu kúpnej zmluvy.
Irena Violová (Sap) a Anita Csalová (Sap).
8. Prerokovanie žiadosti – Ladislav Johancsik (Sap č. 150).
9. Prerokovanie žiadosti –Szilárd Czucz (Sap č. 27).
10. „VIII. Rybársky deň“ – informovanie programu podujatia.
11. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
12. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce