Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

05. marca 2019 (utorok)

 od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.

 

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
 6. Komisia na ochranu verejného záujmu (odovzdanie majetkového priznania 2018)
 7. Návrh na predaj pozemkov Ercsédi
 8. Návrh rozvojových projektov na rok 2019
 9. Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
 10. Očakávané podujatia v roku 2019 v obci Sap
 11. Voľby – 2019
 12. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 13. Diskusia
 14. Záver

 

 

Ing. František Miklós

Starosta obce