Osoba zodpovedná v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je

Bc. Ildikó Bugárová – kontrolórka obce

adresa

Obecný úrad

            930 06  Sap č. 48

telefón: 0905 582 708

e –mail: kontrolor.sap@gmail.com

spôsoby podávania podnetov:

  • ústne do záznamu
  • písomne
  • elektronicky