INFORMÁCIA

 

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných

menšín v znení neskorších predpisov.

 

Názov orgánu verejnej správy: Obec Sap

Miesto pôsobenia: Obecný úrad Sap

 

JAZYK MENŠINY – občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.

 

 

PRÁVA OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PATRIACEHO K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

 

  • Právo vo vzťahu k Obci Sap komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
  • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. januára 2015) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, *) sobášneho listu, *) úmrtného listu, *) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. januára 2015). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
  • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. januára 2015). Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

 

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

 

  • Obec Sap poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
  • Rozhodnutie Obce Sap v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. januára 2015). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
  • Rodný list, *) sobášny list, *) úmrtný list, *) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. januára 2015).
  • Obec Sap poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. januára 2015). Obec Sap zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:
  1. úradný styk: starosta obce a referentky Bc. Eleonóra Sárközy, Mária Miklós Hölgye
  2. hovorová komunikácia: starosta obce a referentky Bc. Eleonóra Sárközy, Mária Miklós Hölgye

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

 

V Sape, dňa 19. 12. 2014

 

Ing. František Miklós

starosta obce

 

 

Vysvetlivky:

*) Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.

**) Ak orgán verejnej správy zabezpečuje možnosť používania jazyka národnostnej menšiny prostredníctvom svojho zamestnanca, v tejto časti informácie uvedie meno svojho príslušného zamestnanca.