P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

19. júna 2018 – utorok

 od  19.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vysporiadanie dvojitého vlastníctva na parc. č. „E“ 324 a „C“ 324/3 – poskytnutie informácií, prejavy
 5. Návrh kúpnej zmluvy, schválenie
 6. Vysporiadanie pozemkov pod Supermarketom COOP Jednota
 7. Schvaľovanie dokumentov

–     Výročná správa za rok 2017

–     Záverečný účet obce Sap za rok 2017

–     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Sap za rok 2017

 1. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018
 2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018
 3. Referát o zrealizovaných ukončených projektoch
 4. Referát o realizovaní otvorených projektoch
 5. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

– návrh a schválenie úväzku starostu a počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022

 1. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 2. Diskusia
 3. Záver

 

Ing. František Miklós

starosta obce