Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

28. apríla 2020 (utorok)

od  17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
 6. Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2019
 7. Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2020
 8. Návrh zakladateľskej listiny obecného podniku
 9. Návrh kúpnopredajných zmlúv, oblasť cintorín a futbalové ihrisko
 10. Návrh nájomných zmlúv, oblasť záhrady Erčéd
 11. Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
 12. Ostatné úlohy, informovanie o opatrení počas pandémie koronavírusu COVID-19
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Ing. František  M i k l ó s

starosta obce