Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27. augusta 2020 (štvrtok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Pomoc samosprávam – poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
5. Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov – pre žiadateľov: Ing. Tomáš Bartalos, Július Vörös
6. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce – medzi Samosprávou Obce Sap a Obecným
podnikom Sap, s.r.o.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
8. Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
9. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
10. Diskusia
11. Záver

                                                                                                             Ing. František Miklós
                                                                                                                  starosta obce