Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

14. decembra 2020 (pondelok)

od  17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2020
 5. Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2021-2023

– stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap

 1. Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2020
 2. Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Sap 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sap
 3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 4. Návrh o zrušení Všeobecného záväzného nariadenia Obce Sap č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Sap
 5. Návrh dodatku na prijatie kontokorentného úveru na rok 2021
 6. Návrh na rozšírenie podnikateľskej činnosti Obecného podniku Sap, s.r.o.
 7. Návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce – medzi Samosprávou Obce Sap a Obecným podnikom Sap, s.r.o.
 8. Návrh inominátnej zmluvy na kúpu pozemku pre ČOV
 9. Návrh na vstup do o.z. Natúrpark Žitný ostrov
 10. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách
 11. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 12. Diskusia
 13. Záver

 

                                                                                                     Ing. František  Miklós

                                                                                                          starosta obce