Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23. marca 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2021.
5. Žiadosť o odkúpení parcely č. E345/1 v katastrálnom území obce Sap, vo výmere 592 m2.
Žiadateľ: Dr. Imre Bartal
6. Návrh: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na časť parciel E311 a E312 v katastrálnom
území obce Sap.
7. Návrh: Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva parcely č. C324/3 a E324.
Žiadatelia: Štefan Bartalos a Helena Bartalosová.
8. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k parcelám č. 141/3 és 142.
9. Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Sap.
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
12. Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, určenie investičného zámeru, návrh
na Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
13. VI. Rybársky deň – určenie termínu na rok 2021.
14. Návrh a vymenovanie osôb do komisie na ochranu verejného záujmu (odovzdanie majetkového
priznania za rok 2020).
15. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
16. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou
COVID-19.
17. Diskusia
18. Záver

Ing. František Miklós
starosta obce