Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Žiadosť o odkúpení parcely č. E345/1 v katastrálnom území obce Sap, vo výmere 592 m2 – odpoveď
od žiadateľa Dr. Imre Bartal na uznesenie č. 137/2021/16-06.
5. Návrh: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam (parc. č.
141/3 és 142).
6. Správa o plnení úloh KPSS obce Sap za rok 2020.
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap, 2021-2026.
8. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sap.
9. Návrh: Záverečný účet Obce SAP za rok 2020.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
10. Výročná správa: Obec Sap a Obecný podnik Sap, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik.
11. Návrh: Zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti Obecný podnik Sap, s.r.o. do Obchodného
registra.
12. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Sap.
13. Návrh na odloženie podujatia „VI. Rybárske dni“.
14. Referát starostu obce o stave projektu „Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV“.
15. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
16. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou
COVID-19.
17. Diskusia.
18. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce