Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 296/8, 296/11 a 296/12 v k.ú. Sap –
schválenie.
5. Návrh: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam (parc. č. 141/3
a 142 v k.ú Sap). – schválenie.
6. Schválenie vstupu samosprávy obce Sap do výboru na zachovanie miestných hodnôt.
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce