Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

9. novembra 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Prerokovanie žiadosti Viktórie Bartalosovej (Sap č. 70).
5. Prerokovanie žiadosti Štefana Bartalosa (Sap č. 188).
6. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 142 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadatelia: Tibor Koncz a družka Erika Vidaová (bytom Sap č. 150).
7. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 141/4 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadateľ: Enikő Bartalosová (bytom Sap č. 215).
8. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
9. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
10. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce