Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

27. novembra 2018 – utorok

 od  17.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

(predsedníčka miestnej volebnej komisie)

  1. Zloženie sľubu starostu obce
  2. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
  3. Príhovor zvoleného starostu obce
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Ing. František Miklós

starosta obce