Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

7. decembra 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Dohoda o urovnaní na parcely č. 141/3 a 142 v k.ú. Sap – jednorazová finančná kompenzácia
pre Štefana Bartalosa (Sap č. 188).
5. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 142 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadatelia: Tibor Koncz a družka Erika Vidaová (bytom Sap č. 150).
6. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 141/4 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadateľ: Enikő Bartalosová (bytom Sap č. 215).
7. Návrh na refinancovanie úveru v banke ČSOB (OTP) pre obec.
8. Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre obec.
9. Návrh na prijatie úveru potrebný na podanie žiadosti o dotáciu na investičnú pomoc na rok 2022 pre
Obecný podnik Sap.
10. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
11. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce