Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2022 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021.
6. Prerokovanie žiadosti Enikő Bartalosovej (Sap č. 215).
7. VI. Rybársky deň – určenie termínu a podmienok organizácie na rok 2022.
8. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
9. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
10. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce