Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. marca 2022 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zrušenie uznesenia č. 192/2021/21-04.
4. Zrušenie uznesenia č. 206/2021/23-06.
5. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
6. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce