Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

10. mája 2022 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku parc. č. 141/4 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadateľ: Szilárd Czucz (Sap č. 27).
5. Prerokovanie žiadosti Ing. Daniela Miklósa (Sap č. 171).
6. Návrh: Kúpna zmluva na kúpu pozemkov parc. č. 312/9, 312/10, 346/16, 346/17, 346/18, 346/23 v
k.ú. Sap – schválenie.
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce