Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
29. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

21. júna 2022 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Správa o plnení úloh KPSS obce Sap za rok 2021.
5. Návrh: Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap, na obdobie 2022-2030.
6. Návrh: Záverečný účet Obce Sap za rok 2021.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021.
7. Výročná správa na rok 2021: Obec Sap a Obecný podnik Sap, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik.
8. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022:
– návrh a schválenie úväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026.
– návrh a schválenie na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026.
9. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
10. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
11. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce