Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
31. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

30. augusta 2022 (utorok)
od 18.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie žiadosti žiadateľov: Mgr. Dagmar Adamecká a Ing. Ivan Pavlovič (Sap 199).
4. Kontrola uznesení.
5. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2022.
6. Návrh: Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov parc. č. 312/10, 346/17 v k.ú. Sap – schválenie.
Žiadateľ: Ladislav Johancsik (Sap č. 210).
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.
8. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
9. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
10. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce