Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15. novembra 2022 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
10. Vymenovanie zástupcu starostu obce.
11. Vymenovanie zástupcov sobášiaceho.
12. Určenie platu starostu obce.
13. Diskusia.
14. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce