Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

4. decembra 2018 – utorok

 od  18.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vymenovanie zástupcu starostu obce
 5. Určenie zástupcu sobášiaceho
 6. Vytvorenie orgánov obecného zastupiteľstva – komisie
 7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
 8. Určenie mesačného platu starostu obce
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2019, na roky 2020-2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap

 1. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2018
 2. Informácie o stave úhrady daní a poplatkov za rok 2018
 3. Rokovací poriadok obce – návrh
 4. Štatút obce – návrh
 5. V. Rybárske dni – určenie dátumu
 6. Referát o zrealizovaných ukončených projektoch
 7. Referát o realizovaných projektoch
 8. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 9. Diskusia
 10. Záver

 

 

Ing. František Miklós

starosta obce