Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2022 (utorok)
od 16.30 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022 na Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Sap a cenník nájomného za nájom
hrobových miest.
5. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Sap.
6. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby.
7. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2022.
8. Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2023 – 2025.
– stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap.
9. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
10. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
11. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce