Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

11. apríla 2023 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Slovenským pozemkovým fondom a samosprávou Obce Sap na
parcely č. 966/40, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46, 966/47, 966/48 v k.ú. Sap – schválenie.
5. Návrh: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcelu č. 966/41 v k.ú. Sap – schválenie.
6. Návrh: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcely č. 966/42 a 966/47 v k.ú. Sap – schválenie.
7. Návrh: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcelu č. 966/43 v k.ú. Sap – schválenie.
8. Návrh: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcelu č. 966/48 v k.ú. Sap – schválenie.
9. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2023.
10. Návrh: Zmluva na užívaní záhrady na parcelách č. 117/1 a 116/1 v k.ú. Sap – schválenie.
11. Návrh: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi ZsVS, a.s. a samosprávou Obce Sap – schválenie.
12. Návrh: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi ZsVS, a.s. a samosprávou Obce Sap – schválenie.
13. Návrh: Dodatok k zmluve o výkone správy majetku obce – medzi samosprávou Obce Sap a Obecným podnikom Sap, s.r.o. – schválenie.
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sap na 1. polrok 2023.
16. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
17. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
18. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce