Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27. júna 2023 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Záverečný účet Obce Sap za rok 2022.
Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2022.
5. Výročná správa na rok 2022: Obec Sap a Obecný podnik Sap, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik.
6. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce