Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

07. novembra 2023 (utorok)
od 16.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Prerokovanie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve stavebného pozemku – Szilárd Czucz (Sap č. 27).
5. Prerokovanie žiadosti – Tibor Koncz a Erika Vidaová (Sap č. 150).
6. Návrh nájomnej zmluvy, oblasť záhrady Erčéd.
7. Návrh na prijatie investičného úveru pre obec.
8. Návrh na Zmluvu o pôžičke pre Obecný podnik Sap, s.r.o.
9. Návrh na Zmluvu o poskytnutí dotácie pre Obecný podnik Sap, s.r.o.
10. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
11. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
12. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce