Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

26. marca 2023 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Prerokovanie návrhu Štefana Bartalosa a manželky Heleny Bartalosovej (Sap č. 188) – Vysporiadanie vlastníckeho práva na parcely č. KN-C
324/3 a KN-C 325/2, v k.ú. Sap.
5. Návrh: Darovacia zmluva pre DHZ Sap – schválenie.
6. Návrh a vymenovanie poslancov do komisie na ochranu verejného záujmu (odovzdanie majetkového priznania za rok 2023).
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sap na 1. polrok 2024.
9. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
10. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
11. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce