Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

29. apríla 2024 (pondelok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrh na predaj obecného pozemku parc. č. 966/48, v k.ú. Sap – schválenie zámeru.
Jozef Hamar (Sap) a Marta Hamarová (Sap).
4. Návrh na predaj obecného pozemku parc. č. 966/41, v k.ú. Sap – schválenie zámeru.
Ondrej Bereczk (Topoľníky).
5. Návrh na predaj obecného pozemku parc. č. 966/43, v k.ú. Sap – schválenie zámeru.
Ing. Ivan Pavlovič (Bratislava) és Mgr. Dagmar Adamecká (Bratislava).
6. Návrh na predaj obecných pozemkov parc. č. 966/42, 966/47, v k.ú. Sap – schválenie zámeru.
Irena Violová (Sap) a Anita Csalová (Sap).
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce