Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

25. júna 2024 (utorok)
od 16.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Záverečný účet Obce Sap za rok 2023 – schválenie.
Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2023.
5. Návrh: Kúpna zmluva na kúpu pozemku parc. č. 141/4 v k.ú. Sap – schválenie.
6. Predaj obecného pozemku parc. č. 328/3, v k.ú. Sap – schválenie návrhu kúpnej zmluvy.
Szilárd Czucz (Sap) a Margaréta Szabó Czucz (Sap).
7. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
8. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
9. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce