Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

21. mája 2019 (utorok)

od  17.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Vyhodnotenie podaných žiadostí na odkúpenie stavebných pozemkov Erčéd
  5.  Návrh rozvojových projektov na rok 2019
  6. Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
  7. „V. Rybársky deň“ – podrobný program podujatia
  8. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
  9. Diskusia
  10. Záver

 

 

Ing. František Miklós

Starosta obce