Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

25. júna 2019 (utorok)

 od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.        Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
  2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.        Kontrola uznesení
  4.        Návrh Záverečného účtu obce Sap za rok 2018

Odborné stanovisko hlavnej  kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018

  1.        Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
  2.        Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2019
  3.        Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
  4.        Ostatné úlohy, návrhy a podnety
  5.        Diskusia
  6.        Záver

 

 

Ing. František  Miklós

starosta obce