Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

27. augusta 2019 (utorok)

od  17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

 1.        Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.        Kontrola uznesení
 4.        Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Sap za rok 2018
 5.        Návrh – Dodatok č. 1 k VZN Obce Sap č. 5/2015 o službách poskytovaných obcou

a poplatkoch  za tieto služby

 1.       Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2019
 2.        Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
 3.        Referát o podujatí „V. Rybárske dni“
 4.        Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 5.        Diskusia
 6.        Záver

 

 

 

Ing. František  M i k l ó s

starosta obce