Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

29. októbra 2019 (utorok)

 od  18.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

  1.     Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
  2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.     Kontrola uznesení
  4.     Rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2019
  5.     Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov – Erčéd
  6.     Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
  7.     Ostatné úlohy, návrhy a podnety

– prezentácia zážitkov z výletu v partnerskej obci Jedd

  1.     Diskusia
  2.     Záver

 

Ing. František  M i k l ó s

starosta obce