v zmyle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

10. decembra 2019 (utorok)

od  17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

 1.     Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.     Kontrola uznesení
 4.     Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2020-2022

– Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020

 1.     Dodatok č. 5 k VZN Obce Sap 3/2012 o poskytovaní  opatrovateľskej služby
 2.     Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné  odpady na území obce SAP
 3.     Návrh na prijatie preklenovacieho a kontokorentného úveru
 4.     Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2019
 5.     VI. Rybársky deň – určenie termínu
 6.     Návrh na založenie obecného podniku a poverenie starostu s prípravnými prácami na založenie  obecného podniku
 7.     Žiadosť o odkúpenie parcely č. 638/71 v katastrálnom území obce Sap, vo výmere 15 m2,

Žiadatelia : Monika Borguľová a Mgr.Veronika Golecká

 1.     Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
 2.     Ostatné úlohy, návrhy a podnet
 3.     Diskusia
 4.     Záver

 

Ing. František  M i k l ó s

starosta obce