V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

28. augusta 2018 – utorok

od  19.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. MAS Podunajsko, o.z. – Žiadosť o návratný finančný príspevok
 5. Informácia o čerpaní úveru  z OTP Banky Slovensko, a.s.
 6.  Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018
 7. Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
 9. Referát o realizovaní otvorených projektoch
 10. Referát o zrealizovaných ukončených projektoch
 11. Podujatia „IV. Rybárske dni“ – referát
 12. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Ing. František Miklós

starosta obce