VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Obecné zastupiteľstvo v Sape uznesením č. 164/2021/17-16 zo dňa 29.06.2021 a v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra Obce Sap,
ktorá sa uskutoční

dňa 15.07.2021 o 17:00 hod.

1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

* ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
* bezúhonnosť
* aspoň 5 ročná prax v činnosti hlavného kontrolóra

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača

* osvedčenie o získanom vzdelaní – výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve
* znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole,
o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov,
* užívateľské ovládanie počítačom

2. Náležitosti písomnej prihlášky:

* osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktné údaje (telefón, e-mail)
* fotokópie dokumentov o dosiahnutom vzdelaní
* profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
* informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
* súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra
* údaje potrené na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm a) zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; meno, priezvisko,
rodné priezvisko. Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene
priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát
narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, mená, priezviská a rodné priezviská rodičov.

3. V súlade s § 11 ods. 4 písm j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude
zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 25 % úväzku mesač-
ného pracovného času.

4. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, dňom 01.08.2021.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“
na adresu: Obec Sap
Sap 48
930 06 Sap v termíne do 08.07.2021,

alebo podajú osobne do podateľne obecného úradu v termíne do 08.07.2021 do 12:00 hod.

Uchádzači, ktorí doručili včasnú prihlášku, budú prizvaní na konanie voľby hlavného kontrolóra.

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

– voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva
– na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva,
– ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov,
– v prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom,
– každý kandidát má možnosť v deň konania voľby hlavného kontrolóra vystúpiť na obec-nom zastupiteľstve v časovom rozsahu max. 10 minút.

Zverejnené na webovom sídle Obce Sap www.obecsap.eu, vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 01.07.2021. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v Sape, tel.: 031/5549 206 počas úradných hodín.