Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko

Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré budú situované v obciach Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Sap.

Starostovia sa dohodli, že všetky merače budú mať rovnaký dizajn a rovnaké parametre. Zariadenia, ktoré budú umiestnené v obciach, musia byť v súlade s Vyhláškou MV SR 30/2020 Zb.. z. o dopravnom značení a to v parametroch: displej LED pole musí mať červenú farbu, predný panel musí byť orámovaný s popisom „VAŠA RÝCHLOSŤ“.

Každá obec si umiestnenie meračov určila na najkritickejšom mieste obce. Preto chceme, aby sa na zariadení objavovali výstražné programovateľné nápisy, ktoré si každá obec navolí podľa potreby ako napr. SPOMAĹ, DETI, ŠKOLA, CYKLISTI, apod. Nápisy budú dvojjazyčné (slovenská a maďarská mutácia).

Merače budú umiestnené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve zainteresovaných obcí a budú umiestnené na dostatočne pevných stĺpikoch, ktoré budú ukotvené v zemi, takže budú bezpečné pre účastníkov cestnej premávky. Pred realizáciou projektu je potrebné získať súhlas Krajského stavebného úradu v Trnave a od policajného zboru v Dunajskej Strede, v Komárne a v Trnave. Prvé povolenia od polície z Dunajskej Stredy sme získali.
Financovanie projektu bude z eurofondov. V prípade schválenia projektu, jeho realizácia bude v 1. polroku 2023.

Veríme, že aj týmto projektom prispejeme k bezpečnosti, chodcov a cyklistov na našich cestách.