Faktúry 2019

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Faktúra č. 256296.7 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 255294.8 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 254286.2 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 253248.6 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 252482.5 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 251246.7 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 250376.6 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 249292.6 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 248240.1 KiB30. decembra 2019Faktúra č. 247290.0…

Pozvánka

P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   19. júna 2018 – utorok  od  19.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Vysporiadanie…

Zápisnice 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.12.20182.9 MiB6. decembra 2018Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia – 27.11.2018891.8 KiB28. novembra 2018Zápisnica z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – per rollam – 06.11.2018499.5 KiB7. novembra 2018Zápisnica z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – per rollam – 22.10.2018476.7 KiB23. októbra 2018Zápisnica z 33. zasadnutia…

Rozpočet 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Záverečný účet Obce Sap za rok 20181.1 MiB27. júna 2019Návrh – Záverečný účet Obce Sap za rok 20181.1 MiB10. júna 2019Zverejnenie príjmov a výdavkov za sociálne služby za rok 2018517.3 KiB13. februára 2019Rozpočet na rok 2018197.6 KiB22. decembra 2017

Zmluvy 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ1.1 MiB20. decembra 2018Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.09.2018706.2 KiB19. decembra 2018Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003221 – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice4.9 MiB13. decembra 2018Zmluva o dielo – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice – I. Etapa2.3 MiB30. novembra 2018Kúpna zmluva1.0…

Objednávky 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Objednávka č. 8244.9 KiB10. septembra 2018Objednávka č. 7247.0 KiB4. septembra 2018Objednávka č. 6321.9 KiB30. augusta 2018Objednávka č. 5275.7 KiB10. augusta 2018Objednávka č. 4251.1 KiB6. júla 2018Objednávka č. 3323.0 KiB19. júna 2018Objednávka č. 2319.9 KiB22. mája 2018Objednávka č. 1264.2 KiB27. marca 2018

Faktúry 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Faktúra č. 258545.9 KiB21. decembra 2018Faktúra č. 257216.8 KiB21. decembra 2018Faktúra č. 256254.0 KiB19. decembra 2018Faktúra č. 255255.9 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 254289.2 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 253366.8 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 252274.7 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 251299.7 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 250571.9 KiB14. decembra 2018Faktúra č. 249450.2…

VZN

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia VZN č. 3/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby281.6 KiB14. decembra 2022VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap750.6 KiB14. decembra 2022VZN č. 1/2022 – prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sap a cenník nájomného…

Zápisnice 2017

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – per rollam – 28.12.2017393.5 KiB3. januára 2018Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.12.20172.4 MiB8. decembra 2017Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.11.20171.8 MiB30. novembra 2017Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.10.20171.7 MiB20. októbra 2017Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného…