Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2020 (pondelok)

 od  17.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Záverečného účtu obce Sap za rok 2019

Odborné stanovisko hlavnej  kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019

 1. Vysporiadanie vlastníckeho práva parcely č. E-KN 981 so Slovenským pozemkovým fondom
 2. Referát o výstavbe kanalizačnej siete
 3. Referát o založení a činnosti Obecného podniku
 4. Návrh na odloženie podujatia „VI. Rybárske dni“
 5. Referát o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch
 6. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
 7. Diskusia
 8. Záver

 

                                                                                                                    Ing. František  M i k l ó s

                                                                                                                    starosta obce