Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

31. augusta 2021 (utorok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh na predaj obecného pozemku parc. č. 296/8, 296/11 és 296/12 v k.ú. Sap – schválenie zámeru.
5. Zrušenie uznesenia č. 153/2021/17-05.
Návrh: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam (parc. č. 141/3
és 142). – schválenie zámeru.
6. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2021.
7. Návrh na schválenie PHSR 2021-2027, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021.
9. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
10. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
11. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce