Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2021 (streda)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2021.
5. Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2022 – 2024.
– stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap.
6. Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenie Obce Sap č. 2 /2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Sap č. 1/2019 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sap č. 2/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap.
7. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách.
8. Ostatné úlohy, návrhy a podnety, správa o preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19.
Diskusia.
9. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce