Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 30. zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

14. júla 2022 (štvrtok)
od 19.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Západoslovenská vodárenská spoločnosť a Obec
Sap.
4. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
5. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce