Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2023 (štvrtok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Slovenským pozemkovým fondom a samosprávou Obce Sap na parcely
č. 966/40, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46, 966/47, 966/48 v k.ú. Sap – schválenie.
5. Návrh: Kúpna zmluva na kúpu pozemku parc. č. 326 v k.ú. Sap – schválenie.
6. „VII. Rybársky deň“ – informovanie programu podujatia.
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce