Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 6. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

31. augusta 2023 (štvrtok)
od 17.00 hodine v kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Obce Sap č. 1/2023 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.
5. Návrh na rozšírenie podnikateľskej činnosti Obecného podniku Sap, s.r.o.
6. Prerokovanie žiadosti Štefana Bartalosa (Sap č. 188) – Vysporiadanie vlastníckeho práva na parcely č. KN-C 324/3 a KN-C 325/2, v k.ú.
Sap.
7. Ostatné úlohy, návrhy a podnety. Diskusia.
8. Záver.

Ing. František Miklós
starosta obce