NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Návrh VZN č. 1/2022 - prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sap a cenník nájomného za nájom hrobových miest323.5 KiB25. novembra 2022
Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap621.3 KiB25. novembra 2022
Návrh VZN č. 3/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby292.2 KiB25. novembra 2022
Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb - Denný stacionár941.7 KiB26. apríla 2016
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi585.5 KiB12. mája 2017
Dodatok č.1 k VZN 3/2012 - Denný stacionár2.3 MiB20. septembra 2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby612.8 KiB12. septembra 2019
Dodatok č. 1 k zásadám pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Sape244.8 KiB6. apríla 2018
Dodatok č. 3 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby690.3 KiB7. decembra 2016
Dodatok č. 4 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby678.0 KiB7. decembra 2017
Dodatok č. 5 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby719.3 KiB11. decembra 2019
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi584.2 KiB24. apríla 2017
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady426.4 KiB16. novembra 2016
Návrh - Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb - Denný stacionár922.4 KiB11. apríla 2016
Návrh - Dodatok č. 3 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby697.2 KiB21. novembra 2016
Návrh - Dodatok č. 4 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby678.3 KiB21. novembra 2017
Návrh - Dodatok č. 5 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby337.8 KiB25. novembra 2019
Návrh VZN č. 2/2017 - prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sap5.4 MiB24. apríla 2017
Návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov2.1 MiB24. novembra 2015
Návrh VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Sap1.8 MiB13. apríla 2015
Návrh VZN č 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku2.1 MiB6. marca 2017
Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady956.5 KiB22. novembra 2019
Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady6.5 MiB24. novembra 2015
Návrh VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov614.0 KiB24. novembra 2015
Návrh VZN č. 3/2017 o určení školského obvodu základnej školy469.1 KiB28. júla 2017
Návrh VZN č. 5/2015 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby1.2 MiB23. novembra 2015
Návrh VZN č. 6/2015 o poskytovaní sociálnej služieb840.7 KiB24. novembra 2015
Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi58.0 KiB11. júna 2021
Návrh VZN č. 1/2023 - o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách296.3 KiB3. augusta 2023
Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady39.0 KiB30. novembra 2020
Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap768.2 KiB27. novembra 2023
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap37.5 KiB30. novembra 2021
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby 149.0 KiB30. novembra 2020
VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Sap1.9 MiB24. júna 2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby149.0 KiB15. decembra 2020
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi7.7 MiB23. júna 2016
VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku2.1 MiB23. marca 2017
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady967.5 KiB11. decembra 2019
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi817.5 KiB30. júna 2021
VZN č. 2/2014 o trhovom poriadku1.6 MiB23. októbra 2014
VZN č. 2/2017 - prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sap5.4 MiB12. mája 2017
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady43.0 KiB16. decembra 2020
VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap364.1 KiB16. decembra 2021
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady6.3 MiB11. decembra 2015
VZN č. 3/2012 o poskytovaní opartovateľskej služby3.2 MiB10. septembra 2015
VZN č. 3/2017 o určení školského obvodu základnej školy496.3 KiB16. augusta 2017
VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov395.3 KiB11. decembra 2015
VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov1.8 MiB11. decembra 2015
VZN č. 5/2015 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby164.9 KiB11. decembra 2015
VZN č. 6/2015 o poskytovaní sociálnej služieb866.1 KiB11. decembra 2015
VZN č. 1/2022 - prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sap a cenník nájomného za nájom hrobových miest330.9 KiB14. decembra 2022
VZN č. 1/2023 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách247.1 KiB6. septembra 2023
VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap750.6 KiB14. decembra 2022
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap751.2 KiB13. decembra 2023
VZN č. 3/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby281.6 KiB14. decembra 2022
VZN obce Sap o prevádz. por. cinorína a domu smútku 20103.0 MiB25. marca 2010
VZN obce o dani z nehnuteľností 20141.5 MiB24. októbra 2014
Zásady č. 1/2015 pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Sape582.9 KiB11. marca 2015
Zásady č. 2/2015 na obeh účtovných dokladov obce Sap 2.7 MiB10. júla 2015
Zásady č. 3/2015 - Hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sap6.4 MiB10. augusta 2015
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 521.4 KiB13. decembra 2023