Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2022 (utorok) od 16.30 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2022 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do…

Vianočné mestečko

MAS PODUNAJSKO, O.Z. OZNAMUJE, že pre remeselníkov, výrobcov produktov a pestovateľov organizuje Výstavisko AGROKOMPLEX NITRA Výstavná 4, 949 01 Nitra VIANOČNÉ MESTEČKO Termín konania akcie: 3. decembra 2022 od 9:00 do 15:30. Pre remeselníkov ponúka: • Priestor v objektoch skanzenu – primárne v Škole, Konzume a pri veľkom záujme aj v Pálenici. o objekty by…

„Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko “

Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2022 (utorok) od 18.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Prerokovanie žiadosti žiadateľov: Mgr. Dagmar Adamecká a…

Oznámenie – Dopravné obmedzenia

Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch 20. a 21. augusta 2022 sa uskutoční jedna z najväčších športových udalostí na Slovensku „ 2022 World Triathlon Multisport Championships Samorín“. Počas konania pretekov budú v našej obci dopravné obmedzenia na celej dĺžke hlavnej cesty obce v termínoch: 20. augusta (sobota) 13:00 – 17:30 hod. 21. augusta (nedeľa) 09:00…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. júla 2022 (štvrtok) od 19.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2022 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Správa o plnení úloh…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2022 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Kúpna zmluva na…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2022 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh na predaj obecných…