Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   27. augusta 2019 (utorok) od  17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program:        Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        Kontrola uznesení        Návrh Individuálnej výročnej…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   25. júna 2019 (utorok)  od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.   Program:        Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        Kontrola uznesení        Návrh Záverečného…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   21. mája 2019 (utorok) od  17.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Vyhodnotenie podaných žiadostí na odkúpenie stavebných pozemkov Erčéd  Návrh…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   05. marca 2019 (utorok)  od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.    Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   4. decembra 2018 – utorok  od  18.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Vymenovanie zástupcu starostu obce Určenie zástupcu…

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   27. novembra 2018 – utorok  od  17.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predsedníčka miestnej…

Pozvánka

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   28. augusta 2018 – utorok od  19.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení MAS Podunajsko, o.z. – Žiadosť…